W poszukiwaniu piękna: polscy artyści plastycy we Włoszech

W poszukiwaniu piękna: polscy artyści plastycy we Włoszech (II poł. XIX w. i I poł. XX w.) [Alla ricerca del bello: artisti visivi polacchi in Italia (seconda metà del XIX secolo e prima metà del XX secolo)], red. Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. X Świadectwa – Testimonianze, v. VII, 414 stron + fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk EDO Jakub Łoś, 2014.

TREŚĆ: Dokumentuje działalność polskich artystów we Włoszech pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Jest to różnorodny i oryginalny zbiór tekstów, począwszy od wspomnień i tekstów literackich, poprzez relacje dziennikarskie, a skończywszy na opracowaniach współczesnych. Wstęp Stanisława A. Morawskiego. Przedmowa Ewy Prządki. Spis treści 

CONTENUTO: Documenta l’attività degli artisti polacchi in Italia verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento. Si tratta di una raccolta variegata e originale di testi, che spazia dalle memorie e testi letterari passando attraverso resoconti giornalistici, fino agli studi contemporanei. Introduzione di Stanisław A. Morawski. Prefazione di Ewa Prządka. Indice