Testimonianze Tom V – Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie”

Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie” [Il tempo della guerra e della pace nella 'Roma polacca’], red. Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. VII, Świadectwa – Testimonianze, v. V, 598 stron + fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk ANTER, 2009.

TREŚĆ: Działalność charytatywna polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej i we wczesnym okresie powojennym w Rzymie. Świadectwa te wykorzystują niezbadane dotąd źródła, takie jak kroniki różnych wspólnot zakonnych. Bogactwo materiału zawartego w książce pozwala również dowiedzieć się wiele o samym Rzymie; jego topografii, instytucjach kościelnych, zabytkach i zmieniających się obyczajach. Wstęp Szczepana Wesołego. Przedmowa Stanisława A. Morawskiego. Spis treści 

CONTENUTO: L’attività assistenziale del clero polacco durante la Seconda guerra mondiale e nel primo dopoguerra a Roma. Le testimonianze si avvalgono di fonti finora inesplorate come le cronache di varie comunità religiose. La ricchezza del materiale contenuto nel libro ci permette anche di apprendere molto su Roma; la sua topografia, le istituzioni ecclesiastiche, i monumenti e i cambiamenti di costume. Introduzione di Szczepan Wesoły. Prefazione di Stanisław A. Morawski. Indice