Polonia Włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat 1995-2009

Polonia Włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska z lat 1995-2009 [Polonia Włoska. Articoli scelti dal periodico Polonia Włoska degli anni 1995-2009], red. Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. VIII, 540 stron +kolorowe fotografie, 24 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, w współpracy ze Związkiem Polaków we Włoszech, druk ANTER, 2010.

TREŚĆ: Zbiór artykułów, które ukazały się w latach 1995-2009 w „Polonii Włoskiej”, publikacji poświęconej stosunkom między Włochami a Polską. 

Artykuły podzielone są na jedenaście części, z których wszystkie koncentrują się na dziedzictwie historycznym i kulturowym obu krajów oraz wzajemnych kontaktach. Tom zawiera również noty historyczne o Związku, wspomnienia Polaków we Włoszech, wywiady, refleksje polskich dyplomatów, sylwetki włosko-polskich przyjaciół i polonistów we Włoszech. Spis treści

CONTENUTO: Raccolta di articoli apparsi tra il 1995 e 2009 su Polonia Włoska, pubblicazione di approfondimento sui rapporti tra Italia e Polonia. 

Gli articoli sono suddivisi in undici sezioni, tutti incentrati sull’eredità storica e culturale dei due paesi e dei contatti reciproci. Il volume include anche dei cenni storici sull’Associazione, ricordi di polacchi in Italia, interviste, riflessioni di diplomatici polacchi, profili di amici italo-polacchi e di polonisti in Italia. Indice