Publikacje > Inni wydawcy

Leopold Nowotny, życie i twórczość

Emilian Prałat, Leopold Nowotny, życie i twórczość [La vita e l’opera artistica], Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 415 stron + kolorowe  fotografie, 23,5 cm, Turew, we współpracy z Gmina Kościan, Powiat Kościanski, Fundacja “Bonum – adipisci – Dążyć do dobra”, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk Perfect Gaul i Wspólnicy, 2021.

TREŚĆ: Szczegółowe studium twórczości Leopolda Nowotnego (1820-1870), polskiego malarza czeskiego pochodzenia, który przez większość życia mieszkał w Rzymie. Artysta był związany ze środowiskiem malarzy nazareńskich, którzy dążyli do odnowy sztuki na gruncie religijnym i patriotycznym. Monografia znacznie poszerzyła naszą wiedzę na temat życia i twórczości Leopolda Nowotnego oraz zajęła się krytyczną analizą jego twórczości, umieszczając ją w szerszym kontekście, na tle ówczesnej europejskiej sztuki religijnej. Praca zwraca również szczególną uwagę na ruchy słowianofilskie. Przedmowa Agnieszki Bender. Spis treści 

CONTENUTO: Un dettagliato studio dell’opera di Leopold Nowotny (1820-1870), un pittore polacco di origine ceca che visse gran parte della sua vita a Roma. L’artista era legato alla comunità dei pittori “nazareni”, che aspiravano alla realizzazione di un’arte rinnovata su basi religiose e patriottiche. La monografia ha ampliato in modo significativo le conoscenze sulla vita e sull’opera di Leopold Nowotny e affrontato l’analisi critica del suo lavoro collocandole in un contesto più ampio, sullo sfondo dell’arte religiosa europea di quel tempo. L’opera pone anche una particolare attenzione ai movimenti slavofili. Prefazione di Agnieszka Bender. Indice