Publikacje > Inni wydawcy

Karolina Lanckorońska w służbie nauki i Polski

Karolina Lanckorońska w służbie nauki i Polski [Karolina Lanckorońska al servizio della scienza e della Polonia], red. Wojciech Biliński, tłum. Francesco Groggia, 216 stron + kolorowe fotografie, 22 cm, Rzym, Instytut Polski w Rzymie we współpracy z Fundacją Rzymską Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk Efekt Piotrowski, 2022.

TREŚĆ: Dwujęzyczna książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu polskich i włoskich czytelników. Twórczość Karoliny Lanckorońskiej wyłania się z jej opublikowanych wspomnień i niepublikowanej korespondencji. Dzieło skupia się na jej pasji do sztuki, nauki i nauczania. Innym kluczowym aspektem były jej bliskie relacje z różnymi wybitnymi postaciami życia artystycznego i społecznego. Książkę wyróżnia także bogata i bardzo różnorodna szata graficzna. Łukasz Paprotny, Słowo wstępne. Wojciech Biliński, Od redakcji. Spis treści 

CONTENUTO: Il libro bilingue è destinato a una vasta cerchia di lettori polacchi e italiani. L’opera di Karolina Lanckorońska emerge attraverso le sue memorie pubblicate e la sua corrispondenza inedita. La pubblicazione mette a fuoco la sua passione per l’arte, la scienza e la didattica. Un altro aspetto fondamentale erano i suoi rapporti stretti con diversi personaggi di spicco della vita artistica e sociale del suo tempo. Il libro si distingue anche per la sua iconografia ricca e variegata. Łukasz Paprotny, Prefazione. Wojciech Biliński, Dall’editore. Indice