Pubblicazioni > Con altri editori

Czy włoska praca się opłaca?

Kamila Kowalska, Czy włoska praca się opłaca? Zatrudnienie wykwalifikowanych Polek we Włoszech na tle migracji polsko-włoskich [Vale la pena lavorare in Italia? L’occupazione di donne polacche qualificate in Italia sullo sfondo della migrazione polacco-italiana], 246 stron, 23,5 cm, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Rzymską Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk POZKAL, 2022.

TREŚĆ: Książka stanowi pierwszą w Polsce próbę opisania sytuacji wykwalifikowanych Polek zatrudnionych na włoskim rynku pracy po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku. Na tle przeszłych i obecnych migracji z Polski do Włoch przedstawiono wyniki unikalnych badań jakościowych i ilościowych, w których Polki opisują charakterystykę swojego zatrudnienia, podejmowane strategie rozwoju, swoje oczekiwania i istniejące ograniczenia w budowaniu kariery zawodowej. Spis treści

CONTENUTO: Il libro rappresenta il primo tentativo in Polonia di raccontare la situazione delle donne polacche qualificate e impiegate nel mercato del lavoro italiano dopo l’adesione del nostro Paese all’Unione Europea nel 2004. Sullo sfondo della migrazione del passato e del presente dalla Polonia all’Italia, vengono illustrati i risultati di una ricerca qualitativa e quantitativa, unica nel suo genere, in cui le donne polacche descrivono le caratteristiche del loro impiego, le strategie di sviluppo intraprese, le loro aspettative e i limiti esistenti nella costruzione di una carriera. Indice