Testimonianze Tom IV – Pro publico bono: polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku

Pro publico bono: polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku [Pro pubblico bono: attività politiche, sociali e culturali dei polacchi a Roma nel XX secolo], red. Ewa Prządka, Polonica Włoskie – Polonica in Italia, v. V, Świadectwa – Testimonianze, v. IV, 484 stron + fotografie, 21 cm, Rzym, Fundacja Rzymska Margrabiny Janiny Zofii Umiastowskiej, druk ANTER, 2006.

TREŚĆ: Przegląd polskich inicjatyw kulturalnych i społecznych zorganizowanych w ostatnim stuleciu w Rzymie. Niniejszy tom daje nam obraz polskiej obecności we Włoszech w latach 1918-1989 poprzez prezentację postaci aktywnych w polskim międzynarodowym życiu politycznym, a także tych wszystkich, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój nauki i sztuki. Publikacja przypomina również o wsparciu i pomocy społecznej udzielanej Polakom w okresie stanu wojennego. Wstęp Stanisława A.Morawskiego. Przedmowa Ewy Prządki. Spis treści

CONTENUTO: Rassegna di iniziative culturali e sociali polacche promosse nel secolo scorso a Roma. Il volume fornisce un quadro della presenza polacca in Italia tra il 1918 e il 1989 presentando personaggi attivi nella vita politica internazionale polacca e anche di tutti coloro che hanno dato un grande contribuito allo sviluppo delle scienze e delle arti. Nella pubblicazione viene ricordato anche il sostegno e l’assistenza sociale data ai polacchi durante il periodo della legge marziale. Introduzione di Stanisław A. Morawski. Prefazione di Ewa Prządka. Indice