Publikacje > Inni wydawcy

Giovanni Paolo II e la chiesa cattolica in Unione Sovietica e nei paesi sorti dalla sua dissoluzione

Giovanni Paolo II, e la chiesa cattolica in Unione Sovietica e nei paesi sorti dalla sua dissoluzione. Nel centenario dalla nascita di Karol Wojtyła (1920-2020) [Jan Paweł II i Kościół katolicki w Związku Radzieckim i krajach powstałych po jego rozpadzie. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły (1920-2020)], a cura di Jan Mikrut, Storia della Chiesa in Europa Centro-Orientale, 1212 pagine, 25 cm, Verona, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II. Centro di documentazione e studio del pontificato e la Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, Il Segno dei Gabrielli editori, stampa Mediagraf, 2021.

CONTENUTO: Miscellanea su Giovanni Paolo II e la situazione politica e sociale della Chiesa Cattolica nei paesi dell’ex Unione Sovietica durante il pontificato del papa polacco. Il volume indaga sui rapporti del papa con le Chiese cattoliche dell’Unione Sovietica e delle quindici Repubbliche sorte dalla sua dissoluzione. Grazie al contributo di testimoni diretti, di storici della Chiesa e di esperti di giornalismo, di ecumenismo e di relazioni internazionali, i quarantacinque saggi del volume offrono un quadro di riferimento per poter esplorare una materia così affascinante e assai complessa. Prefazione di Sigitas Tamkevičius. Introduzione di Jan Mikrut. Indice

TREŚĆ: Antologia tekstów na temat Jana Pawła II oraz sytuacji politycznej i społecznej Kościoła katolickiego w krajach byłego Związku Radzieckiego podczas pontyfikatu papieża Polaka. Publikacja przedstawia relacje papieża z Kościołami katolickimi Związku Radzieckiego i piętnastu republik, które powstały po jego rozpadzie. Dzięki wkładowi bezpośrednich świadków, historyków Kościoła i ekspertów z dziedziny dziennikarstwa, ekumenizmu i stosunków międzynarodowych, czterdzieści pięć esejów zawartych w tomie pomaga nam w zrozumieniu tego bardzo złożonego tematu. Przedmowa Sigitasa Tamkevičiusa. Wstęp Jana Mikruta. Spis treści