Finanziamenti

Fundacja Rzymska im. Janiny Zofii Umiastowskiej otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie Fundacji Rzymskiej im. Janiny Zofii Umiastowskiej”, w ramach obszaru: Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie. Kwota dotacji: 15.000,00 PLN. Całkowita wartość zadania publicznego: 19.280,00 PLN. Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 14.07.2023 r. Zadanie publiczne „Wsparcie Fundacji Rzymskiej im. Janiny Zofii Umiastowskiej” polega na dofinansowaniu kosztów zakupu dwóch komputerów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. 

La Fondazione romana Janina Zofia Umiastowska ha ricevuto un finanziamento dalla Cancelleria del Primo Ministro [Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] nell’ambito del concorso “Polonia e polacchi all’estero 2023” [Polonia i Polacy za Granicą 2023]. Nome dell’incarico pubblico: “Sostegno alla Fondazione romana Janina Zofia Umiastowska” [Wsparcie Fundacji Rzymskiej im. Janiny Zofii Umiastowskiej] nell’ambito del settore: “Sviluppo delle strutture delle organizzazioni polacche nel mondo” [Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie]. Importo della sovvenzione: 15.000,00 PLN. Valore totale dell’incarico pubblico: 19.280,00 PLN. Data di sottoscrizione dell’accordo per l’attuazione dell’incarico pubblico: 14-07-2023. L’incarico pubblico “Sostegno alla Fondazione romana Janina Zofia Umiastowska” consiste nel sovvenzionare i costi di acquisto di due computer. Il progetto è finanziato dai fondi della Cancelleria del Primo Ministro [Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] nell’ambito del concorso “Polonia e Polacchi all’estero 2023”.

Fundacja Rzymska im. Janiny Zofii Umiastowskiej otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem. Nazwa zadania: „Opracowanie, udostępnianie i promocja w sieci zbiorów Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej”. Kwota dotacji: 477.000,00 PLN. Całkowity koszt zadania: 477.000,00 PLN. Data zawarcia umowy na realizację zadania: 12.09.2023 r. Zadanie polega na katalogowaniu księgozbioru w nowym systemie bibliotecznym oraz na porządkowaniu i opracowaniu zasobów archiwalnych Fundacji. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

La Fondazione romana Janina Zofia Umiastowska ha ricevuto un finanziamento dai fondi del Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia [Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej] nell’ambito del programma governativo “Supporto agli Archivi, alle Biblioteche e ai Musei situati fuori del Paese “[Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem]. Nome del progetto: “Catalogazione, messa a disposizione e promozione online delle collezioni della Fondazione Romana J. Z. Umiastowska ” [Opracowanie, udostępnianie i promocja w sieci zbiorów Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej”]. Importo del finanziamento: 477.000,00 PLN. Costo totale del progetto: 477.000,00 PLN. Data di sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione del progetto: 12-09-2023. Il progetto prevede la catalogazione del fondo librario nel nuovo sistema bibliotecario nazionale e l’organizzazione e l’inventariazione delle risorse d’archivio della Fondazione. Il progetto è stato finanziato dai fondi del Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia [Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej].

W 2023 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP), w ramach współpracy z instytucjami polonijnymi, przekazała Fundacji opakowania do zabezpieczenia dokumentów archiwalnych oraz oddelegowała pana Rafała Górnego, archiwistę z Archiwum Głównego Akt Dawnych, do pracy w zasobie archiwalnym Fundacji. Celem pobytu pana Górnego było rozpoznanie zasobu archiwalnego Fundacji i rozpoczęcie porządkowania zgromadzonych archiwaliów.

Nel 2023 la Direzione Generale degli Archivi di Stato [Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych-NDAP], nell’ambito della sua collaborazione con le istituzioni polacche all’estero, ha fornito alla Fondazione romana Janina Zofia Umiastowska scatole e cartelle per la custodia di documenti d’archivio e ha distaccato dott. Rafał Górny, archivista dell’Archivio Centrale dei Documenti Storici [Archiwum Głównego Akt Dawnych] per avviare il lavoro sulle risorse archivistiche della Fondazione. Scopo del soggiorno del dott. Rafał Górny: mappare e iniziare a ordinare il patrimonio archivistico della Fondazione.